• Foto 1 homepage slider
  • Foto 2 homepage slider

TERUGKOPPELING GEMEENTE PARTICIPATIE BIJEENKOMST PLAN DE SPRINGPLANK 23 MEI 2023

Project Springplank in Zonderwijk

Terugkoppeling inbreng participatie bijeenkomst 23 mei 2023

 

Op 23 mei heeft de ontwikkelaar van de Springplank (Van Santvoort bv) met ‘thuis en de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd. Zowel in de middag als in de avond kon iedereen die belangstelling had binnenlopen om kennis te nemen van het bouwplan. Ook was er informatie over de voor iedereen toegankelijke binnentuin en het woonprogramma. We hebben bijna 200 mensen voorbij zien komen. Bij deze een hartelijk dank voor ieders belangstelling en inbreng.

Inbreng tijdens bijeenkomst

Alle reacties, vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn genoteerd, hebben we verzameld en samengevoegd. In deze terugkoppeling geven we (ontwikkelaar en gemeente) een reactie op de inbreng. We maken een onderscheid in reacties op het projectplan en in algemene reacties die buiten het projectplan vallen. Ook als u niet bij de bijeenkomst was of kon zijn, willen we u hier graag over informeren.

Het plan heeft ondertussen verder vorm gekregen, zodat we de prognose blijven houden dat de bouw in de eerste helft van 2024 start en de woningen in 2025 opgeleverd worden.

Terugkoppeling

A. Reacties op projectplan

Bereikbaarheid hulpdiensten - De ingangen van de woongebouwen en ’t Tweespan zijn gelegen aan / nabij de openbare weg en zijn dus goed toegankelijk voor hulpdiensten.

Bereikbaarheid Tweespan – Het nieuwe Tweespan is niet alleen bereikbaar vanaf de Oortlaan. Ook vanaf het evenemententerrein is het Tweespan bereikbaar via de binnentuin en de glazen pui. Onder andere Stichting Jeugdbelangen kan via die uitgang en de binnentuin makkelijk bij het evenemententerrein komen. Er wordt uiteraard voor gezorgd dat de toegankelijkheid via de binnentuin ook voor mindervaliden goed is.

Betaalbare woningen - Binnen veel plannen in de gemeente Veldhoven worden sociale woningen, middeldure woningen en dure woningen toegevoegd. In dit plan komen sociale en middeldure woningen. Het plan bevat dus in verhouding betaalbaardere woningen dan normaal gesproken. We snappen dat er altijd meer vraag is dan één plan kan bieden. Daarnaast zijn er ook andere geluiden vanuit de wijk dat er juist te veel sociale woningen inzitten. Wij denken dat we een mooie toevoeging voor Zonderwijk realiseren gezien de omstandigheden, de mogelijkheden en de wensen. Daar komt ook nog bij dat we met dit plan inzetten op doorstroming in de wijk. Hiervoor komt een aparte bijeenkomst en informatiemomenten.

Energieaansluiting en elektrisch koken - De wetgeving eist tegenwoordig dat een gebouw niet meer op gas wordt aangesloten, dus koken moet elektrisch. Alle bewoners hebben straks een eigen elektrameter.

Gebouw hoger maken - Uitgangspunt van het project is bouwen binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Toepassing van dit uitgangspunt heeft geresulteerd in het plan zoals het nu is uitgewerkt. Daarnaast zitten er ook restricties aan het totaal aantal appartementen (130).

Huur- of koopwoningen - Alle 130 woningen worden verhuurd.

Huurprijzen - Er komen 130 huurappartementen. Hiervan worden 40 appartementen verhuurd onder de € 647,19,- per maand, 50 appartementen verhuurd onder de € 870,- per maand en 50 appartementen verhuurd onder de € 1.000,- per maand. (Let op: dit zijn de prijzen zoals die nu door de overheid zijn bepaald; op het moment dat het gebouw wordt opgeleverd, worden de prijzen gehanteerd die dan gelden.)

Huursubsidie - Of u huursubsidie kunt krijgen, hangt af van een aantal eisen die door de overheid worden bepaald. Regelgeving omtrent huursubsidie loopt via de belastingdienst. Daar kunt u terecht met vragen.

Liften: aantal - In elk gebouw komt er op een centraal punt één lift.

Liften: branddeuren - Het gebouw moet in zijn geheel voldoen aan regelgeving, dus ook op het gebied van veiligheid bij brand.

Muren: stevigheid ivm bevestiging van beugels - Het is tegenwoordig niet gebruikelijk om toiletten te maken in muren maar we gebruiken daar speciale elementen voor waarop het toilet wordt gehangen en die worden betegeld. Wij werken volgens de eisen van ‘thuis en het BPD Woningfonds en zij kennen de specifieke behoeften, ook als er aanpassingen gedaan moeten worden zoals beugels. We zijn ervan overtuigd dat dit aanpasbaar is.

Parkeerplaatsen bezoekers (mantelzorgers/WMO/bezoekers/hulpverleners) – er wordt een zone voor kort parkeren aangelegd voor ’t Tweespan. Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid aan de zijde van het evenemententerrein en rondom het project bij de nu al bestaande parkeerplaatsen.

Parkeerplaatsen: openbaar - Tijdens de tijdelijke situatie rondom ‘t Tweespan blijven de openbare parkeerplaatsen zoveel als mogelijk behouden. Het kan zijn dat de plaatsen direct tegen de bouwlocatie gedeeltelijk niet (goed) bruikbaar zijn vanwege de bouwactiviteiten. Rondom het tijdelijke ontmoetingscentrum komt ook parkeergelegenheid.

Parkeren: fietsen - Bewoners kunnen de fiets parkeren in een persoonlijke berging. Bezoekers van de bewoners en van ’t Tweespan kunnen hun fiets parkeren voor de ingang van ’t Tweespan en bij de vier entrees van de woongebouwen.

Parkeren: scootmobiels en opladen - Uitgangspunt is in de persoonlijke berging in de kelder. De eigenaren van het complex zullen huisregels opstellen voor scootmobiels zodat er geen overlast ontstaat. In de parkeerkelder wordt tevens een faciliteit gemaakt om de scootmobiels op te laden.

Toegankelijkheid rolstoelgebruikers - In het project wordt ervoor gezorgd dat ook rolstoelgebruikers, rollators en scootmobiels toegang hebben tot de gebouwen. In de parkeerkelder wordt tevens een faciliteit gemaakt om de scootmobiels op te laden. De appartementen moeten volgens afspraak zoveel mogelijk WMO-proof worden opgeleverd. Onderdeel hiervan is dat de appartementen en het evenemententerrein toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Er wordt gekeken naar oplossingen zoals automatische deuropeners etc.

Tweespan: aansluiten op evenemententerrein - We hebben verschillende meningen gehoord over de locatie van ’t Tweespan. Aan de ene kant de positionering bij het evenemententerrein. En aan de andere kant de uitnodigende positie aan de Oortlaan. In samenspraak met de stichting die ’t Tweespan beheert is geconcludeerd dat aansluitend positioneren aan het evenemententerrein geen noodzaak is.

Tweespan: bergruimte - Er is actief overleg met het bestuur van ’t Tweespan over de voorzieningen die nodig zijn in de nieuwbouw. Zij zijn onze opdrachtgever en kunnen communiceren wat er nodig / wenselijk is. Als u gebruiker van het toekomstige gebouw bent dan adviseren wij u om uw wensen daar kenbaar te maken. Vooralsnog is er geen rekening gehouden met bijzondere ventilatie voor een zaagmachine. Er zijn divers bergruimten / kastruimten voorzien in het ontwerp van ’t Tweespan. Voor verdere specifieke zaken rondom de inrichting verwijzen wij u naar het bestuur van ’t Tweespan. Tweespan: bezetting en gebruik - Voor vragen over bezetting en gebruik kunt u contact opnemen met ’t Tweespan.

Tweespan: uitbreiding keuken (zodat de kookclubs hier terecht kunnen) - Vooralsnog is er geen rekening gehouden met bijzondere keukeninrichting. Voor verdere specifieke zaken rondom de inrichting verwijzen wij u naar het bestuur van ’t Tweespan.

Zonnepanelen en overbelasting energienetwerk - De zonnepanelen zijn niet te zien vanaf de straat, dus daarvan is geen overlast van te verwachten. Om het project te kunnen realiseren zijn nieuwe elektravoorzieningen nodig. Bij het aanvragen daarvan wordt getoetst (door de netbeheerder) of het project geen overbelasting geeft. We gaan hier zeker niet vanuit. En mocht uit de toets iets anders blijken, dan heeft dat geen consequenties voor de huidige bewoners, alleen voor het nieuwbouwproject.

B. Reacties algemeen of die buiten projectplan vallen

Bomen: Spica – gaan er 3 bomen weg? Komen daar hoge bomen voor terug? De Spica valt niet in het plangebied van het project. Er wordt niks met de bomen gedaan aan Spica en ook vanuit de beheerders zijn er geen plannen. Volgens onze registraties zijn er ook geen bomen verwijderd aan Spica in de afgelopen maanden.

Bouwverkeer - Het is inderdaad de bedoeling dat er geen bouwverkeer over de Oortlaan rijdt. In ieder geval geen grote vrachtwagens en kranen etc.

Communicatie - Tot op heden heeft de initiatiefnemer intensief gecommuniceerd met Stichting Ons Zonderwijk en hebben we gesproken met stichting Zonderwijkbelangen en stichting Jeugdbelangen Zonderwijk. Nu hebben we ook een infodag gehouden. De buurt blijft aangehaakt. Voorafgaand en tijdens de bouw zal vanuit de aannemer ook gecommuniceerd worden met de omwonenden. Over doorstroming in de wijk gaat apart gecommuniceerd worden. We halen daarvoor actief wensen op. Ook via de website kunt u aangehaakt blijven bij de vorderingen van het project: https://nieuwbouw-springplank.nl/.

Foldermateriaal Er is een actuele projectwebsite https://nieuwbouw-springplank.nl. Er komt geen foldermateriaal.

Geluidshinder aanhangers over bult ter hoogte van Oortlaan 107 Geen onderdeel van het project, maar het probleem is doorgegeven aan de betreffende afdeling van de gemeente.

Geluidsoverlast bouwwerkzaamheden - Uiteraard gaat de aannemer voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden en tijdens de bouwwerkzaamheden communiceren over de werkzaamheden. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met omwonenden. Enige overlast is niet te voorkomen. De momenten waarop dit gebeurt en de mate waarin het gebeurt zijn wel te sturen. Hierover gaat de aannemer in gesprek met de omwonenden.

Hondenuitlaatterrein - Het hondenuitlaatterrein wordt voor de bouw en de tijdelijke locatie van ’t Tweespan waarschijnlijk niet verplaatst, maar we willen tijdens de bouw niet investeren in de huidige locatie. Tegen de tijd dat de bouw klaar is wordt de inrichting(zoals gevraagd met een poort en extra prullenbak) heroverwogen. Voor nu zijn daar geen plannen voor.

Mira 109 - Mira 109 valt niet binnen dit project. Er zijn nu geen concrete plannen bekend om er iets mee te gaan doen.

Locatie Jeugdspektakeldag – Er is in principe voldoende ruimte bij de hoofdingang van ’t Tweespan aan de Oortlaan om deze dag te organiseren. Maar via de route door de binnentuin is ook het evenemententerrein goed bereikbaar. ’t Tweespan, bewoners en omwonenden zullen hierover met elkaar in gesprek moeten gaan; ook de afdeling vergunningverlening van de gemeente kan hier bij worden betrokken.

Parkeerdrukte Oortlaan - Er zijn opmerkingen dat de parkeerdrukte op Oortlaan met name wordt veroorzaakt door parkeren voor de bowling en biljartcentrum. We kunnen parkeerdrukte buiten het plangebied niet met het plan oplossen. Parkeerdrukmetingen laten een overcapaciteit (niet gebruikte parkeerplaatsen) in de wijk zien op meerdere momenten in de week.

Parkeerruimte nu en straks - De huidige situatie is onderzocht en er blijkt overschot te zitten in de parkeercapaciteit rondom het plangebied. We hebben wel geluiden gehoord over incidentele problemen vanwege bezoekers van voorzieningen. In het plan komen voldoende parkeerplaatsen om zowel de bewoners als de bezoekers te faciliteren. Hiervoor is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd en wordt richting vergunningsaanvraag een mobiliteitsplan geschreven met onderbouwing van de aantallen.

Parkeren: voor vergunningparkeren of blauwe zone Oortlaan - Het is niet wenselijk/mogelijk om voor de parkeerplaatsen aan de Oortlaan parkeren voor vergunningshouders in te voeren. De gemeenteraad heeft eerder gebieden aangewezen waar dit eventueel ingevoerd kan worden. Deze gebieden concentreren zich rondom het City Centrum. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we andere gebieden overwegen, maar dat is hier niet aan de orde. Overigens moet er hoe dan ook een formeel verzoek aan ten grondslag liggen waarbij de buurt bevraagd wordt over de wenselijkheid.

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers, rollators, scootmobiels in de wijk – We zorgen voor een goede toegankelijkheid binnen het plangebied van het project. Buiten het plangebied let de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte en de wegenstructuur ook op toegankelijkheid.

Verkeer: toename verkeer Mullerlaan - Wij verwachten dat een deel van de bewoners via de Oortlaan zal gaan rijden en een deel van de bewoners via de Mullerlaan. Met de toevoeging van 130 appartementen blijft dit ons inziens binnen de perken en zal daar geen merkbaar verschil door optreden. Zeker gezien de verkeersbewegingen die er al zijn vanwege de aanwezigheid van retail aan de Mira.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze terugkoppeling?

Neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel het algemene telefoonnummer 14 040. Of neem rechtstreeks contact op met de ontwikkelaar via de projectwebsite https://nieuwbouw-springplank.nl.

Sponsoren Ons Zonderwijk

Volg ons op Social Media

Contact

Heeft u tips, vragen of nieuws?
Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in.

Stichting Ons Zonderwijk

Roel Akkerman
De Sitterlaan 33
5505AB Veldhoven 
roelakkerman@hotmail.com