ZONDERWIJK - In het ED, van10 november stond een stuk onder de kop "zorgen over spookwijk Veldhoven".

Het bestuur van stichting Ons Zonderwijk is niet te spreken over deze journalistieke vrijheid.

Stichting Ons Zonderwijk is door het ED benaderd voor een gesprek.

Tijdens dit onderhoud is noch bij Fred de Ruijter, noch bij Ad Vermeulen het woord spookwijk over de lippen gekomen.

In dit gesprek hebben wij juist onze waardering uitgesproken over het nieuwe winkelcentrum , de renovatie van de huurwoningen en het openbaar gebied.

Wij hebben benadrukt, dat los van de huidige overlast door hangjongeren, waar van alles aan wordt gedaan, wij zeer tevreden zijn over hoe de wijk er nu bij staat.

Onze zorgen richten zich richting de toekomst. Daarom hebben wij aangegeven dat wij teleurgesteld zijn dat in de woonvisie, 2016 en verder, een evenwichtige spreiding

van alle bewonersgroepen over alle wijken van Veldhoven niet is opgenomen.

Ook omdat dit geen recht doet aan de uitkomst van een samenspraakbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente met vertegenwoordigers uit heel Veldhoven.

Een goede mix in de wijken is in onze ogen een voorwaarde om integratie en sociale binding voor elkaar te krijgen en om segregatie tegen te gaan.

Het grote aantal sociale huurwoningen in Veldhoven-midden, met name in Zonderwijk t.o.v. de andere wijken staat bij ongewijzigd beleid spreiding in de weg.

Wij zijn er van overtuigd dat de gemeente samen met Thuis, van goede wil is.

Wat echter ontbreekt en waar wij al jaren voor pleiten is een duidelijk plan van aanpak.

Namens stichting Ons Zonderwijk.

Ad Vermeulen.